ผลสอบเป็นตัวชี้วัดอนาคตของบุตรหลานได้จริงหรือ

Exam

ระบบการศึกษาของไทยมีการวัดระดับด้วยการสอบแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดจะได้เป็นอันดับที่ 1 ของห้องและผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะได้อันดับสุดท้ายของห้อง หรือในปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนจากการจัดอันดับเป็นการบอกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนแทน ผู้ที่ได้คะแนนน้อยก็ยังรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าในสายตาของผู้ปกครองหลายคนที่มีความคิดว่าลูกต้องทำมีคะแนนสูงเป็นอันดับต้นของห้องหรือของโรงเรียน ถึงจะเป็นคนที่มีความสามารถ เป็นคนเก่งสำหรับพ่อแม่ คะแนนจากการสอบมีความสำคัญสามารถบ่งบอกความสำเร็จของนักเรียนหรือบุคคลคนหนึ่งได้จริงหรือ

Exam

คะแนนรวมที่ครูได้ทำการบอกกับผู้ปกครองนั้นเป็น ผลรวมจากหลายวิชารวมกันนำมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าตามรายวิชาเราอาจจะพบว่าบางวิชาลูกหลานของเราอาจได้คะแนนสูงจนเกือบเต็ม แต่บางวิชาคะแนนกับต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน  คะแนนที่ได้ของนักเรียนทุกคนสามารถสื่อได้ถึงความรับผิดชอบและความตั้งใจในการเรียนเท่านั้น เพราะผู้ที่ตั้งใจเรียนมีความขยันมั่นเพียรในการทบทวนความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาย่อมที่จะทำข้อสอบได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ตั้งใจเรียนและไม่ทำการทบทวนบทเรียนอย่างแน่นอน เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนจะทำการออกข้อสอบจากบทเรียนที่ทำการสอน ผลงานที่ได้รับมอบหมายจากบทเรียนที่เรียนไปและคะแนนจากความตั้งใจเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก ดังนั้นถ้าผู้เรียนมีความตั้งใจเรียน ทำงานตามที่อาจารย์มอบหมายอย่างครบถ้วน เชื่อได้ว่าการทำข้อสอบต้องได้คะแนนในระดับที่ดี เมื่อรวมกับคะแนนผลงานที่ทำระหว่างเทอมที่เรียนก็จะมีคะแนนเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์อย่างแน่นอน

แต่ก็ใช่ว่านักเรียนที่มีคะแนนสูงทุกคนจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งหมด เพราะสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ได้สอนการใช้ชีวิต การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือการวางแผนชีวิตให้กับผู้เรียน ดังนั้นแม้ว่าผู้เรียนจะมีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยมก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า นักเรียนผู้นั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้มีเงินทองร่ำรวยมีหน้าที่การงานที่สูงส่งหรือมีครอบครัวที่อบอุ่น ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าบุตรหลานของเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ในอนาคตอย่าทำการตัดสินใจจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว

ขอให้มองในหลายหลายมุม ทั้งความชอบหรือความสนใจของบุตรหลานและส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบหรือในวิชาที่เขาสามารถทำคะแนนได้สูงที่สุด แม้เพียงวิชาเดียวก็ถือว่าอาจเป็นวิชาที่จะทำให้บุตรหลานของเราประสบความสำเร็จในอนาคตก็เป็นได้

Comments are closed.

Post Navigation